Közérdekű

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése

-    Magyarország Alaptörvénye
-    1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
-    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
-    2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
-    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
-    2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról   
-    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
-    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
-    1990. évi C. törvény a helyi adókról
-    1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  
-    1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról   
-    1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
-    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
-    2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) a közszolgálati tisztviselőkről
-    1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról és végrehajtási rendeletei
-    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
-    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-    19/2005. (II.11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
-    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
-    1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
-    2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól   
-    1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
-    1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
-    1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
-    2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
-    1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról
-    1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
-    2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
-    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
-    1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
-    1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
-    1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
-    1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
-    2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról   
-    1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
-    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
-    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-    1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
-    2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
-    1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
-    1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
-    1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
-    1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről
-    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
-    321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról 
-    1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  
-    2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
-    1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
-    2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
-    2000. évi C. törvény a számvitelről
-    2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
-    2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  
-    2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
-    2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
-    2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
-    2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
-    2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
-    2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
-    2004. évi I. törvény a sportról
-    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
-    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
-    2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról
-    2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
-    2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
-    a mindenkori hatályos költségvetési törvény   

 

 

Vissza

Közadatkereső

 

Webkamera