Önkormányzat

Ifjúsági, sport és kulturális bizottság

Elnök: Antal Krisztián

Tagok: Szabó Dávid, Bella Imréné

Külsősök: Sipos Bernadett, Horváth Dániel

 

A bizottság feladatai: 

1. Megtárgyalja a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek tervezetét, állást foglal azok szakmai szempontból való tárgyalhatóságáról        

2. Részt vesz a város nevelési-oktatási, közművelődési koncepcióinak kidolgozásában.

3. Figyelemmel kíséri az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények működése személyi és tárgyi feltételrendszerének valamint a működtetett köznevelési intézmények működése alakulását. 

4. Ellenőrzi, ellenőrizteti a nevelési intézmény működését.

5. Véleményezi nevelési intézmény létesítését, megszüntetését, átszervezését, tevékenységi körének módosítását, alapító okiratait, azok módosítására vonatkozó javaslatokat, ezen intézmények SzMSz-eit, ha azok képviselő-testületi jóváhagyást igényelnek.

6. Véleményezi közművelődési intézmények létesítését, átszervezését, megszüntetését, tevékenységi körének módosítását, alapító okiratait, azok módosítására vonatkozó javaslatokat, ezen intézmények SzMSz-eit, ha azok képviselő-testületi jóváhagyást igényelnek.

7. Közreműködik a közművelődési intézményhálózat fejlesztésében, működési feltételeinek meghatározásában, tevékenységük ellenőrzésében.

8. Figyelemmel kíséri a kulturális és művészeti tevékenységet folytató közösségek munkáját, javaslatot tesz azok támogatására.

9. Javaslatot tesz képzőművészeti események, kiállítások támogatására.

10. Javaslatot tesz a város által adományozható díjakra, kitüntetésekre.

11. Állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó köznevelési és közművelődési intézményvezetői megbízások elnyerésére meghirdetett pályázatokról.

12. Javaslatot tesz intézményvezetők kitüntetésére.

13. Véleményt nyilvánít a város címerének használatával kapcsolatban.

14. Előzetesen véleményezi a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását, javaslatot tesz felújítására.

15. Előzetesen véleményezi a nem önkormányzati tulajdonú épületen művészeti alkotás elhelyezését.

16. Véleményt nyilvánít az önkormányzat területén elhelyezésre kerülő képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatban, közreműködik emlékművek állításának előkészítésében.

17. Javaslatot tesz emléktáblák elhelyezésére.

18. Javaslatot tesz kulturális rendezvények megtartására, állami és nemzeti ünnepeink, valamint évfordulók méltó megünneplésére, programjára.

19. Ellenőrző, elemző, koordináló feladatokat lát el a kulturális intézmények között.

20. Közreműködik az önkormányzat hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatainak szervezésében, javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére és gondozza az önkormányzat hivatalos internetes web-oldalának megjelenését.

21. Véleményt nyilvánít oktatási, kulturális és sport célú pályázatok benyújtásáról.

22. Javaslatot tesz szakmai pályázatok meghirdetésére.

23. Javaslatot tesz oktatási, kulturális és sport költségvetési előirányzatra, véleményezi felhasználását.

24. Javaslatot tesz sportszervezetek, sportrendezvények önkormányzati támogatására.

25. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a            versenysport, a természetjárás és a turizmus feltételeinek megteremtésére, javítására, a lakosság testedzési igényeinek kielégítése érdekében. Javaslatot tesz sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének önkormányzati támogatására.

26. Véleményt nyilvánít a sportlétesítmény hasznosításáról, javaslatot tesz a hasznosítás módjára.

27. Közreműködik az önkormányzat hazai és nemzetközi sport kapcsolatainak szervezésében, javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére.

28. Javaslatot tesz a lakossági tájékoztatás koncepciójára, figyelemmel kíséri annak megvalósulását.

29. Állást foglal a költségvetésnek az oktatási és közművelődési ágazatot érintő fejezetéről.

30. Állást foglal, véleményez, ellenőriz esetenként minden olyan ügyet, amellyel a képviselő-   testület megbízza.

31. Véleményt nyilvánít a belterületi utcanevek elnevezése esetén.

32. Javaslatot tesz az önkormányzat nevelési, közművelődési és sport intézményeinek elnevezésére, névváltoztatására.

33. Kapcsolatot tart fenn az Állami Intézményfenntartó Központtal, a Csornai Tankerülettel és a Kormányhivatal Oktatási Főosztályával.

34. Véleményezi a nevelési-oktatási intézmények beiratkozási körzethatáraival kapcsolatosa

A képviselő-testület által átruházott hatásköre

1. Dönt a nevelési, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról.

2. Dönt az önkormányzati közgyűjteményi és közművelődési intézmény vezetői pályázatának kiírásáról és elbírálásra történő előkészítéséről.

3. Dönt a város éves kulturális és sportrendezvény tervéről.

4. Dönt az önkormányzati szervezésű városi ünnepségek programjáról, megrendezéséről, szervezi a végrehajtást.

5. Dönt az Óvoda házirendjének jóváhagyásáról.

6. Dönt az önkormányzati nevelési és közművelődési intézmények vezetői pályázatának kiírásáról és elbírálásra történő előkészítéséről.

7. Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, közművelődés és sport területén kiemelkedően eredményes tevékenységet kifejtő személyek kitüntetésére.

8. Meghatározza a helyi testnevelési és sportfeladatokat, fejlesztési célokat.

9. Dönt a közművelődés és a sport fejlesztését célzó önrész nélküli önkormányzati pályázatok benyújtásáról.

10. Dönt az Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározásáról.

11. Dönt az Óvoda nyári nyitva tartásának meghatározásáról.

12. Dönt a nevelési intézmény éves beszámolóinak elfogadásáról.

13. Dönt az intézményi minőségirányítási programok (IMIP) jóváhagyásáról és  módosításáról.

14. Dönt az óvodapedagógusok továbbképzési tervének elfogadásáról   

 

Vissza