Közösség

Civil szervezetek

63. SZ. BESSENYEI GYÖRGY CSERKÉSZCSAPAT

Cserkészcsapatunk az 1920-as években alakult, majd az 1948-as betiltás után 1991-ben kezdte újra működését. Fenntartója a Csornai Premontrei Apátság. A cserkészet az állandóan cselekvő, jellemes életet, az emberebb embert, és magyarabb magyart önként kialakító jó honpolgárság iskolája a mai körülményekhez igazodva. A gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésében is segít, a világ legnagyobb ifjúságnevelő szervezeteként. Egyszerre fejleszti a lelket, a kézügyességet és a szellemet, használható ismereteket adva a gyerekek kezébe. A hasonló korú társak között szerzett tapasztalatok és élmények (táborozás, kirándulás, közös rendezvények) gazdagabbá teszik a fiatalok életét. A cserkészet önálló mozgalom, önkéntes belépésen alapul: nem vallási szervezet, de valláserkölcsi alapon nyugszik, fogadalmat felekezeti hovatartozás nélkül, de csak istenhívő tehet.

Jelentkezni lehet az következő elérhetőségeken:
63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat
Cím: 9300 Csorna, Soproni u. 65.
E¬mail: cs63cs@gmail.com
Honlap: www.cs63.uw.hu
 

 

 

CSORNAI BÁRDOS KÓRUS

A csornai Bárdos Lajos Vegyeskar 1959­ben alakult Csornai Központi Énekkar néven, Nagy Kálmán karnagy irányításával. Célja az
egyetemes és magyar kóruskultúra ápolása, megszerettetése. Tagjai túlnyomó részt amatőrök: Csorna város zeneszerető polgárai, akik időt
és energiát áldoznak Csorna kulturális életének gazdagítására. Bárdos Lajos nevét 1988­ban vette fel az együttes. A kórus nyolc alkalommal
kapta meg az országos minősítőn az aranykoszorús minősítést, 1975­ben diplomával. A Magyar Rádió kóruspódiumán 15 alkalommal
szerepelt. Közel 600 belföldi fellépés mellett, többször kapott a vegyeskar meghívást külföldre: járt Szlovákiában, Kárpátalján, Erdélyben,
Ausztriában, Hollandiában. A kórus korábbi vezetői: Nagy Kálmán, Csorba János, Vinklerné Palotai Ajnácska, Kövecs Hajnalka. A 2007­es év
második felétől a karnagy Horváth József. Próbáikon jelenleg ­ egy­egy új mű tanulása mellett ­ jobbára a vegyeskar által az elmúlt években,
évtizedekben tanult művek ismétlése folyik. Szeretnének felépíteni egy általánosan használható műsort, melyben egyaránt találhatók lesznek
egyházi és világi művek is. A vegyeskar elsődleges feladata a közreműködés Csorna város rendezvényein. A kórus ígéretet kapott a katolikus
templomokban való fellépésre, de jó kapcsolatokat ápolnak az evangélikus egyházzal is. A vegyeskar 2009­ben ünnepli fennállásának 50.
évfordulóját. Bár tudva, hogy felgyorsult világunkban nem könnyű időt szakítani arra, ami nem közvetlenül hasznos, hanem "csak" szép, ennek
ellenére a kórus folyamatosan várja tagjai sorába az énekelni szeretőket, akik szívügyüknek tekintik a művelődés e módon való továbbadását.
A művészetet szívvel­lélekkel művelő amatőrök munkája pótolhatatlan. Meggyőződésük, hogy ennek a kórusnak működnie kell, hiszen
meghatározó része Csorna kulturális életének. Próbáikat minden hétfőn, 18 órától 20 óráig tartják a csornai Művelődési Központban.
Énekeljünk együtt, mert "az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is"!

 

CSORNAI IFJÚPOLGÁROK SZÖVETSÉGE (CSIPSZ)

A Csornai Ifjúpolgárok Szövetségét 15 (18­25 év közötti) csornai és rábaközi fiatal alapította. Ezek a fiatalok szembesültek azokkal a
problémákkal, amelyekkel egy mai fiatalnak Csornán és a Rábaközben szembe kell néznie. A csornai fiatalok körében óriási az elvándorlás a
városból, melynek elsődleges oka a fiatal munkaképesek közti magas arányú munkanélküliség, illetve a kulturális és szórakoztató programok
hiánya. A helyi fiatalok életében ­hasonlóan sajnos a magyarországi helyzethez­ az értékközpontúság helyett az érdek­ (pénz­)központúság
jellemző. Az amerikanizálódó kultúrában egyre kevesebb időt szentelnek a fiatalok a magyar tradíciók megőrzésének, míg egyre fontosabbak
számukra a nyugatias viselkedésformák és eszközök, ráadásul ezek egészség és tudatromboló velejárói is, mint a drogok, alkohol stb. Kevés
fiatal van, aki az amúgy is kevés kultúrált szórakoztató programokon venne részt, még kevesebb, aki annak szervezésében is szerepet vállal.
Ezen problémák elleni küzdelemre jött létre a CSIPSZ. Megfigyeltük, hogy a kortárs programok jobban vonzzák a fiatalokat, így az általunk

szervezett programokra könnyebben elcsábíthatóak. Célunk programjainkkal, hogy rávilágítsunk a magyar kultúra megőrzésére a
globalizálódó világban, hogy hangsúlyozzuk a nyugatias életstílus veszélyeit, harcoljunk a káros szenvedélyek ellen, értékes szabadidős
elemekkel gazdagítsuk a fiatalok mindennapjait, és rávilágítsunk a fiatalok önérdek­érvényesítő szerepének fontosságára.
Kapcsolat: csipsz.csorna@gmail.com

 

"CSORNAI ÖSZTÖNDÍJ" KÖZALAPÍTVÁNY


Azalapító neve, címe:
Csorna Város Önkormányzata
9300 Csorna, Szent István tér 22.

Képviselője: a polgármester. A közalapítvány célja: Csorna város állandó lakosú, felsőfokú intézményben tanuló diákjai ösztöndíjszerű
támogatásával a tanulmányok folytatásának segítése. Az ösztöndíjjal támogatott személyek városhoz való kötődésének tovább erősítse.
Lehetőségének megfelelően a felsőfokú szakemberképzés pótlásának szervezetté tétele. A támogatottak végleges csornai letelepedésének
hosszú távú elősegítése.

A közalapítvány elnöke: Némethné Fülöp Terézia, titkára: Fehér Lászlóné, tagjai: Lechner Aranka, Kissné Sipőcz Ildikó, Németh Sándor,
Kemenesi Ágoston.

A Kuratórium ellenőrzésére létrejött 3 tagból álló ellenőrző bizottságot tagjai: ifj.Gecsényi András, Nagy László, Németh Árpádné.

 

DÍSZMADÁRTENYÉSZTŐK CSORNAI EGYESÜLETE


2001 januárjában alakult az egyesület, mely azóta is minden évben kiállítást szervez városunkban. Kezdeti
nehézségek után, mára az ország egyik legszínvonalasabb kiállítását Csornán rendezik. A kiállításra az
ország minden részéből jönnek kiállítók, várhatóan 2008­ban már Burgenlandból is várhatók kiállítók. Jelen
pillanatban 26 tagja van az egyesületnek.
Elérhetőség:
Samu János
9300 Csorna, Kakukk út 19.
Tel: 20/4967324 17 óra után
Web: www.h02csorna.hu

 

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE (KÉSZ)

Országos szervezet, melynek csornai helyi szervezete 1992 márciusában alakult. Alapítói: dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát és Szalay
Tibor nyugalmazott mérnök. 2003­ban újjászervezés történt. Elnöke: Heiter Róbert Gottfried OPraem, premontrei szerzetes. Taglétszáma 42 fő.

A KÉSZ csornai szervezete az egyesület alapszabályában meghatározott feladatok közül elsősorban ismeretterjesztéssel (nevelés ­
oktatás, keresztény szellem és erkölcsiség) összefüggő területeken tevékenykedik. Évente 4 ­ 5 előadást szervez, többségében országosan
ismert előadókkal. Néhány név a kezdetekből: dr. Papp Lajos, Makovecz Imre, Korzenszky Richárd, Balczó András, Várszegi Asztrik; és a
közelmúltból: dr. Szuromi Anzelm, dr. Granasztói György, dr. Csókay András, dr. Lukács László, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, prof. dr.
Hámori József, Cs. Varga István, Jáki Sándor Teodóz, Fekete Gyula, Bognár István, Czigány György, Kiss Ulrich. A jó előadók nagyszámú
közönséget vonzanak. Az előadások nyilvánosak, a város kulturális életének szerves részét képezik. A programok közül kiemelkedően szép
a múzeummal közösen rendezett Adventköszöntő, amely már hagyománnyá vált. Méltó környezetet a Premontrei Rendház nagyterme biztosít
minden rendezvényhez.

 

MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A Művészeti Alapítvány alapítói: a Kerényi György Művészeti Iskola és a Városi Művelődési Központ.
Azalapítvány célja a városban élő és tanuló gyermekek és fiatalok művészeti nevelésének segítése,
a zenei és táncművészeti készségek fejlesztése, a tehetségek kiemelt támogatása, országos
táborokban való részvétel biztosítása, és külföldi kapcsolatok létesítése, finanszírozása. Az
alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
illetve kulturális tevékenység. A Kuratórium elnöke Kóczán Gábor Antalné. A Kuratórium tagjai:
Nagyné Horváth Nóra, Völcseyné Judi Annamária, Dénes Sándorné.


Azalapítvány székhelye:
9300 Csorna, Szent István tér 1.
Elérhetőség: 9300. Csorna, Árpád út 2.
Tel. 96/261­238
Az alapítvány adószáma: 19110561­1­08
Az alapítvány számlaszáma: 11737069­20023711

 

RÁBAKÖZ VÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY


Csorna Város Önkormányzata 2005­ben hozta létre a "Rábaköz Védelméért" Közalapítványt. A közalapítvány célja: a Csornai
Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnügyi, közrendvédelmi, közbiztonsági helyzet javítása, a bűnözés megelőzése. Helyi
tűzvédelem, a városban működő önkéntes és hivatásos tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, tevékenységük hatékonyabbá tétele, tűz és
katasztrófaveszély esetén a mentésben való közreműködés. A célterülten dolgozók szakmai támogatása.

A közalapítvány működteti ­ a Győr­Moson­Sopron Megyei Rendőr­főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak
megfelelően ­ a Csornai Rendőrkapitányság ügyeletén elhelyezett vagyonvédelmi riasztóközpontot, s tulajdonában számos olyan tárgyi eszköz
van (számítógépek, nyomtatók, stb.) amely ténylegesen a rendőrség munkáját segítik. A közalapítványt az alapító azzal a céllal hozta létre,
hogy Csorna és a város vonzáskörzetében lévő települések közrendvédelmi, közbiztonsági helyzetének javítását támogatni tudja. A
közalapítvánnyal kapcsolatos kérdéseivel a Csornai Rendőrkapitányság munkatársa, Dr. Pásztor Tibor is szívesen ad tájékoztatást.

Elérhetőség:
9300 Csorna, Szent István tér 22.

 

"REMÉNYSUGÁR" HALMOZOTTAN SÉRÜLTEKKEL FOGLALKOZÓ EGYESÜLET


2001 márciusában alakult az egyesület, mely korábban klubként működött, amely Fejesné Piroska
ötlete alapján szerveződött. Az egyesület célja az értelmileg ­ testileg sérült iskolás korból kinőtt
fiatalokkal, illetve felnőttekkel való törődés, amely biztosítja a hasonló helyzetűek egy közösségbe való
tartozását. Az egyesület feladatának tekinti, hogy segítse a társadalmi beilleszkedésüket, és azt, hogy a
számukra elérhető feladatok önálló megoldására legyenek képesek. Tapasztalataik szerint, "ha nem
bújunk el a világ elől, hanem annak természetes részeként élünk, akkor elfogadnak, és segítenek
bennünket". Az egyesület a tervezett, és a már megvalósított programjait igyekszik úgy összeállítani,
hogy abban minden résztvevő megtalálja a maga lehetőségeihez mérten a számára hasznos, kellemes
elfoglaltságot. Tagjai fontosnak érzik, hogy a mozgás, (sport, tánc.) valamint a közös munka
sikerélményt és így önbizalmat adjon. Mindezt igyekeznek a szülők, családtagok, bevonásával,
barátságos, segítőkész, elfogadó környezetben, minél tágabb keretek között tenni. De ügyelnek arra is,
hogy törekvéseikkel ne legyenek tolakodóak ép embertársaikkal szemben. Segítőik közé tartoznak önkéntes középiskolás és főiskolás lányok, valamint sérültjeik szülei, akik kiváló hozzáállásukkal segítik a munkát.

Mottójuk: "Találjuk meg az élet apró örömeit, amiért érdemes áldozatosan dolgozni!"

 

SZÁRAZFA NYUGAT‐DUNÁNTÚLI NÉPZENEI EGYESÜLET


Az egyesület fő tevékenysége és céljai: a magyarországi táncház­mozgalom munkájának elősegítése a
nyugat­dunántúli térségben; népzenei koncertek, előadások, táncházak szervezése; szakmai segítségnyújtás
a régióban működő táncegyüttesek, zenekarok részére; fiatal népzenészek segítése, támogatása,
népzeneoktatás, tanfolyamok, népzenei táborok szervezése; szakmai segédanyagok biztosítása a régió
népzenészeinek és népzenei együtteseinek; még élő adatközlő népzenészek felkutatása, tanulmányi utak,
gyűjtőutak szervezése, dokumentálása; a magyarországi és a határon túli magyar nyelvterületek és
dialektusok megismertetése a tanítványokkal; a magyar népzene népszerűsítése a nyugat­dunántúli
térségben; kották, hangfelvételek, gyűjtések, néprajzi­ és egyéb szakmai anyagok kiadásának,
megjelentetésének támogatása. Együttműködési lehetőségeink: népzenei koncertek, előadások, fesztiválok,
táncházak, táborok, tanulmányi utak szervezése; fellépő népzenei együttesek biztosítása nemzetközi és
hazai fesztiválokra, egyéb rendezvényekre; népzenei, néptánc műsorszolgáltatás; népzeneoktatás tanfolyamokon, táborokban; "Rendhagyó
Zeneóra" ­ népzenei bemutatókoncertek szervezése iskolákban; szakmai segítségnyújtás a régió népzenészeinek, népzenei együtteseinek.
Kapcsolattartó: Tudós Tamás
Cím: 9300 Csorna, Vadász utca 6/b.
Telefon: (30) 416­9786
E­mail: szarazfa@szarazfa.hu
Honlap: www.szarazfa.hu

 

SZÁZSZORSZÉP ALAPÍTVÁNY

1997 óta működik az alapítvány, mely 2004 óta közhasznú szervezet. Célja a csornai óvodai nevelési­oktatási, fejlesztési programjának támogatása,
eszközrendszerének korszerűsítése; az óvodai gyermek és felnőtt programok tárgyi és személyi feltételeinek javítása; a pedagógusok szakmai
továbbképzésének részleges támogatása; az óvodai munkához szükséges korszerűbb technikai eszközök beszerzése. Az Alapítvány közhasznú
tevékenységet folytat, mely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, és elsősorban az óvodai nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén valósul meg. Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Közérdekű adatok:
Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11737069­20023027
Adószám: 18535181­1­08
Elérhetőség: 9300 Csorna, Szent István tér 15.
E­mail cím: bobitak@freemail.hu (mailto:bobitak@freemail.hu)

 

HUNGAROVELO


"Minden autó(s)ban van egy nagyszerű kerékpáros." Másképp szólva mindegyikünkben lakozik
egy kíváló bringás. Akarva­akaratlanul is mindig úton, mozgásban vagyunk. Legfőképp rohanunk
és elrohanunk sok minden mellett. Mi az út varázsát és élményét (meg természetesen izmainkat
is) szeretnénk újra érezni, vagy akár felfedeztetni. A felfedezés vágya ugyanis a fiatalság
életelixírje. Egyesületünk a szabadidő aktív eltöltéséhez kínál programokat. Fő profilunk a
kerékpártúrázás. Elsősorban Ausztria, Olaszország, Svájc és Németország tájait ajánljuk.
Leginkább folyók mellett kerekezünk, de 2011­től az Alpokon való átkelés is programunk egy
fontos része. (Innsbrucktól, Velencéig vagy éppen Veronáig). Folytatódik az El Camino is.
Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal is megismertessük és megszerettessük a
túrakerékpározást. Ezért ismét megrendezzük a gyereknapi kerékpárversenyünket és bővítjük
programunkat más versenyekkel. Családi karikatúrázáshoz ajánljuk a Duna, Dráva és Mura
menti túrakat. A hegyi kerékpározás szerelmeseit az Innsbruck környéki hegyekbe invitáljuk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon különböző túraelképzelések és túraútvonalak vannak. Az
egyedi kerékpártúrákat kerékpárszállítás szolgáltatásunkkal tudjuk segíteni. Kerékpártúráinkat kenu­ és gyalogtúráink teszik még
változatosabbá. A folyók varázslatos szépsége és a hegyek lenyűgöző nagysága különleges élményt nyújt és egyben kihívást is. A tél sem
maradhat ki a programból, sífutásra hívjuk a mozgásra éhezőket.

Tarts velünk és próbáld ki magad!
honlap (http://www.hungarovelo.com/)
 

 

Vissza