Intézmények

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Szociális és Gyermekjóléti Központ

9300 Csorna, Laky Döme u. 3.

Tel: 06-96-261-394

e-mail: csaladsegitocsorna@m-kabel.hu

Intézményvezető: Némethné Élő Zsuzsanna

Intézményvezető helyettes: Kozmáné Egyed Andrea

 

 

Intézményegységek:

 

 1. Gondozási Központ
  szakmai vezető: Kozmáné Egyed Andrea
  9300 Csorna, Laky Döme utca 14.
  Tel: 06-96-261-350
  e-mail: gondozasikozpontcsorna@m-kabel.hu

Ellátási területe: Csorna Város közigazgatási területe.

 1.  

A Gondozási Központ által igénybe vehető szolgáltatások:

 • Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak biztosítjuk a napi egyszeri meleg ételt, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetésben részesülnek azok  az igénylők és az általuk eltartottak is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek más módon a meleg ebédről gondoskodni.

 • Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást nyújtunk.

 • Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)

Saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni tartózkodására, társas kapcsolataikra, étkeztetésre, pihenésre, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál.

Az Idősek Klubja napi háromszori étkezést és  szükség szerint rendszeres egészségügyi, orvosi ellátást biztosít. A gondozási feladatok mellett szabadidős programokat szervez (sajtótermékek, tömegkommunikációs eszközök, könyvek állnak rendelkezésre), csökkenti az öregek magányérzetét, az izoláció veszélyét, segíti a társas kapcsolatok kiépítését és megőrzését.

Naponta mosási, vasalási lehetőség, tisztálkodás, fürdés igény szerint.

 

Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt, a kérelem, a környezettanulmány, az orvosi igazolás, valamint a jövedelmet igazoló szelvény ismeretében.

 

 1. Család- és Gyermekjóléti Központ
  szakmai vezető: Némethné Élő Zsuzsanna
  9300 Csorna, Laky Döme u. 3.
  tel: 06-96-593-393
  e-mail: gyermekjoletikozpontcsorna@gmail.com

Ellátási területe: Csornai Járás közigazgatási területe.


A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, melynek keretében:

 • Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • Javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző párfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez,
 • utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára,

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai:

 • Kapcsolattartási ügyelet, (pénteken 13:30-17:00, szombaton: 08:00-17:00)
 • Készenléti Szolgálat (tel: 06-96-593-393-as telefonszámon hívható)
 • Jogi tanácsadás (minden hét hétfőjén 8:00-11:00)

A hét többi napján előre egyeztetett időpontban.

 • Pszichológiai tanácsadás (előre egyeztetett időpontban)
 • Családterápia (előre egyeztetett időpontban)
 • Mediátor (előre egyeztetett időpontban)

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
 

 1. Család- és Gyermekjólét Szolgálat
  szakmai vezető: Némethné Élő Zsuzsanna
  9300 Csorna, Laky Döme u. 3.
  tel: 06-96-261-394

e-mail: csaladsegitocsorna@m-kabel.hu

Ellátási területe: Csorna Város közigazgatási területe.


A szolgáltatás célja és feladatai:

Elősegíti az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok, csoportok és közösségek életvezetési képességének megőrzése vagy helyreállítása; a felmerülő krízishelyzetek megszüntetését.

Biztosítja a gyermekek érdekeinek védelmét, olyan személyes szociális szolgáltatás révén, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

 

 

 1. Bölcsőde

szakmai vezető: Szür Bernadett
9300 Csorna, Szent István tér 17-19. A épület

tel: 06-96-261-636

e-mail: bolcsodecsorna@gmail.com

Ellátási területe: Csorna Város közigazgatási területe.

 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
A Bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A gyermek legfeljebb 6 éves koráig.

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti.

Bölcsődénkben ellátjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek a szüleik munkavállalásuk miatt nem tudják megoldani gyermekeik napközbeni felügyeletét.

Továbbá férőhelyet biztosítunk azon gyermekeknek, akiknek szociális vagy egyéb okok miatt szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

A Bölcsőde 78 férőhellyel. 6 csoportszobával működik.

A felvétel a szülő írásbeli kérelme alapján történik.

 

Vissza