Közérdekű

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése

-    Magyarország Alaptörvénye
-    1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
-    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
-    2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
-    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
-    2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról   
-    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
-    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
-    1990. évi C. törvény a helyi adókról
-    1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  
-    1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról   
-    1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
-    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
-    2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) a közszolgálati tisztviselőkről
-    1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról és végrehajtási rendeletei
-    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
-    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-    19/2005. (II.11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
-    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
-    1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
-    2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól   
-    1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
-    1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
-    1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
-    2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
-    1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról
-    1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
-    2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
-    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
-    1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
-    1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
-    1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
-    1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
-    2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról   
-    1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
-    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
-    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-    1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
-    2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
-    1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
-    1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
-    1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
-    1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről
-    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
-    321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról 
-    1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről  
-    2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
-    1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
-    2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
-    2000. évi C. törvény a számvitelről
-    2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
-    2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  
-    2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
-    2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
-    2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
-    2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
-    2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
-    2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
-    2004. évi I. törvény a sportról
-    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
-    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
-    2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról
-    2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
-    2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
-    a mindenkori hatályos költségvetési törvény   

 

 

Vissza

Civil Alap 2023. Temető térkép Népszámlálás - 2022 Országgyűlési Választás 2022. és Országos Népszavazás 2022. Lakossági tájékoztatás - Optikai vezeték Térfigyelő kamerarendszer Légy önkéntes Koronavírus Tájékoztató online ügyintézésről Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása Önkormányzati Választás 2019 Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről. Iratkezelési szabályzat ADATVÉDELEM Pályázat - Civil Alap 2019. Országgyűlési választás - 2018 - OEVB határozatok Munkaterv Bursa Hungarica Pályázat Adatigénylési szabályzat Pályázat - Civil Alap 2017. Halálessettel kapcsolatos tájékozatás Közművelődési koncepció A szerv nyilvántartásai Helyi Esélyegyenlőségi Program Közútfejlesztési koncepció Szervezeti ábra Szervezeti és Működési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Alapítványok Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv Gazdálkodó Szervezetek Elérhetőségek A szerv vezetői Álláspályázatok Rendezési terv Döntéshozatal, ülések Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Egészségügy A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Közérdekű adatok igénylése Gazdálkodási adatok Katasztrófavédelmi tájékoztatók Népszavazás - 2016 - tájékoztató - GYIK Hatályos rendeletek Jegyzőkönyvek
Közadatkereső

 

Teljes méret (új ablakban)
Rábaközi Televízió