Közérdekű

Koronavírus tájékoztatók, rendeletek

Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről
Magyar Közlöny 2020. évi 42. szám - A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)
1/2020. pm. határozat Rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
2/2020. pm. határozat Az idősek napközi otthonának működésének felfüggesztése
3/2020. pm. határozat Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének felfüggesztése
4/2020. pm. határozat rendezvénytartási tilalom
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről, és esküvőszervezésről
5/2020. pm. határozat játszóterek használatának megtiltása
Tájékoztató - Háziorvosi ellátás
Tájékoztató - 70-év felettieknek
Lakóssági tájékoztatás - 2020.03.19. kt ülés elmaradása
6/2020. pm. határozat parkolási díjfizetés felfüggesztése
7/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
8/2020. pm. határozat intézmények étkezési nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapítása
9/2020. pm. határozat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
10/2020. pm. határozat az önkormányzat 2019.2024. évekre szóló fejlesztési koncepciójának elfogadása
11/2020. pm. határozat Csorna Város Önkormányzata és a Vilmos Park Kft. közti közszolgáltatási szerződés módosítása
12/2020. pm. határozat csornai termálfürdő üzemeltetése
13/2020. pm. határozat a felnőtt és gyermekkönyvtár belső felújítására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
14/2020. pm. határozat a Csorna, belterületi 208/6, 208/12 és a 208/13 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
15/2020. pm. határozat helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása
Felhívás - Önkéntesek jelentkezése
Felhívás - Felajánlások fogadása
Tájékoztató - Adományszámlával kapcsolatban
16/2020. pm. határozat piac működésének felfüggesztése
17/2020. pm. határozat háziorvosi és gyermekorvosi praxisok támogatása
Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
7/2020. pm rendelet  a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztató - MÁV-START Zrt. (COVID 19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet)
9/2020. pm. rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2020. pm. határozat Csornai Barnamező Megvalósításáért Konzorcium megszűntetése
19/2020. pm. határozat rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
20/2020. pm. határozat a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum részeként történő működésének véleményezéséről
21/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásának engedélyezése
22/2020. pm. határozat helyi elismerések javaslattételi határidejének meghosszabbítása
23/2020. pm. határozat helyi gazdaságélénkítést célzó döntések meghozatala
TÁJÉKOZTATÓ - Rendkívüli települési támogatás
10/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
11/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS!
Tájékoztató - anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
Polgármesteri tájékoztató - 2020. 04. 16.
12/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
Tájékoztató - orvosi rendelőbe való bejutás
Polgármesteri közlemény
13/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
24/2020. pm. határozat a bősárkányi fogászati alapellátás helyettesítésének engedélyezése
25/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Tájékoztató - fogyatékos személyek
26/2020. pm. határozat termálfürdő üzemeltetési pályázat elbírálása
14/2020. pm. rendelet nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja felfüggesztéséről
14/2020. (IV. 28.) PM rendelethez általános indokolás
Polgármesteri közlemény
27/2020. pm határozat a 9/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat visszavonása
28/2020. pm határozat a Soproni Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezése
15/2020. pm. rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket betöltött személyek általi látogatásáról
29/2020. pm. határozat a 2019 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató betegeinknek a járóbeteg szakellátás újraindításáról
30/2020. pm. határozat a termálfürdő üzemeltetése keretében elvégzendő feladatok ellátására egyszerű beszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala
31/2020. pm. határozat Klímastratégia beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
32/2020. pm. határozat Csornai Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett csoportlétszámainak meghatározása
Tájékoztató engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentéséről
Tájékoztatás a hivatali ügyintézés változásáról
34/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásáról szóló 21_2020_(IV. 6.) pm. határozat visszavonása
35/2020. pm. határozat a rendkívüli Bölcsődei és Óvodai szünet elrendeléséről szóló pm. határozat visszavonásáról
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
15/2020. (V. 6.) piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek általi látogatásáról hatályos 2020. május 26-tól
16/2020. (V. 25.) PM rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek ált látogatásáról szóló rend mód
36/2020. (V. 27.) a Vilmos Park Kft 2019 évi mérlegének megállapítására
37/2020 Csornahő Kft FB ügyrendjének jóváhagyása
38/2020 Csornahő Kft 2019 évi mérlegének megállapítása és az eredmény felosztása
39/2020 Csornahő Kft 2020 évi üzleti tervének jóváhagyása
40/2020. pm. határozat a Szociális lakásbérleti jogviszonyok meghosszabításáról
41/2020. pm. határozat a rendezvényekkel kapcsolatban hozott 55/2020. (VIII.13.) határozat felülvizsgálatáról szóló 82/2020. (X.29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
42/2020. pm. határozat kutyafuttató nyitvatartásáról
43/2020. pm. határozat orvos helyettesítése
44/2020. pm. határozat bizottsági hatáskörök gyakorlásáról
45/2020. pm. határozat jegyzői hatáskörök gyakorlásáról
46/2020. pm határozat a települési önkormányzatok számára illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
47/2020. pm határozat Közszolgáltatási Keretszerződés elfogadása a Csorna Projekt Kft-vel
48/2020. pm határozat a Csorna Projekt Kft SZMSZ, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
49/2020. pm határozat a Csorna Projekt Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadása és a Könyvvizsgáló, valamint a FB tagok díjazása
51/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
52-61/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
62/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszűnetése
63-65/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése
66/2020. pm határozat rendőkapitányság vezetője kinevezése tárgyában állásfoglalás
67/2020. pm határozat Csornai városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
68/2020. pm határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
69/2020. pm határozat befogadási kérelem elbírálása
70/2020. pm határozat Csorna Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
71/2020. pm határozat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terve 2020. évet érintő módosításának jóváhagyása
71/2020, pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
72/2020. pm határozat a helyi adórendeletek 2021. évre vonatkozó módosításáról
73/2020. pm határozat településképi pályázat elbírálása
74/2020. pm határozat a képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
74/2020. pm határozat melléklete_képviselő-testület 2021. évi munkaterve
75/2020. pm határozat a Pannon-Víz Regionális Önkormnyzati Víziközmű Szolg és az önkormányzat által kötendő szerződések és megállapodások elfogadása
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
76-84/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
85/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése
86-87/2020. pm határozatok bérlakásigénylés elutasítása
88/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
89/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása_kérelem elutasítása
90-92/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelölése
93/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
94/2020. pm határozat Klímastratégia elfogadása
94/2020. pm határozathoz_Klímastratégia
95/2020. pm határozat Csorna Projekt Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
95/2020. pm határozathoz Csorna Projekt Kft. 2020. évi üzleti terve
96/2020. pm határozat Csorna Projekt Kft FB ügyrendjének jóváhagyása
96/2020. pm határozathoz Csorna Projekt Kft FB ügyrendje
 
2021.
1/2021. pm határozat visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás módosítása
1/2021. pm határozat melléklete
2/2021. pm határozat visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás elfogadásáról
3/2021. pm határozat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
4/2021. pm határozat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
5/2021. pm határozata folyószámlahitel igénylésre
6/2021. pm határozat az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
6/2021. pm határozat melléklete_együttműködési megállapodás
7/2021. pm határozat a HÉSZ módosítása tárgyáben beérkezett vélemények jóváhagyására
8/2021. pm határozat a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
9/2021. pm határozat az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
10/2021. pm határozat önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszűntetésére
11-14/2021. pm határozatok önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
15/2021. pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatására
16/2021. pm határozat támogatási kérelem elutasítására
17/2021. pm határozat pénzmaradvány korrekcióról
17/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 2. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 3 .sz. melléklete
17/2021. pm határozat 4. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 5. sz. melléklete
18/2021. pm határozat Csorna Okosváros koncepció elfogadása
19/2021. pm határozat ITS felülvizsgálata
20/2021. pm határozat I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működése
20/2021. pm határozat melléklete
21/2021. pm határozat a Csorna, Soproni u. 61. II/3. sz. alatti költségelvű lakás bérbeadása
22-46/2021. pm határozatok önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
47/2021. pm határozat önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszüntetése
48/2021. pm határozat önkormányzati bérlakás bérlője befogadási kérelmének elbírálása
49/2021. pm határozat a Vilmos Park Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyása
49/2021. pm határozathoz Vilmos Park Kft üzleti terve
49/2021. pm határozathoz Vilmos Park Kft üzelti terve
50/2021. pm határozat a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
50/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
50/2021. pm határozat 2. sz. melléklete
51/2021. pm határozat a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötlezettségének teljesítése
52/2021. pm határozat a polgármester 2021. évi szabadságtervének jóváhagyása
53/2021. pm határozat általános iskolai körzethatárok véleményezése
54/2021. pm határozat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
55/2021. pm határozat HÉSZ módosításának elhatározásáról
55/2021. pm határozat HÉSZ módosításának elhatározásáról egys. szerkezetben
56/2021. pm határozat Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének elfogadásáról
56/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
57/2021. pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
58/2021. pm határozat az önkormányzat és a Vilmos Park Kft közti parkfenntartási vállalkozási szerződés módosítása
58/2021. pm határozathoz melléklet
59/2021. pm határozat a település szerkezeti terve módosításának elhatározása
60/2021. pm határozat Barnamezős területek rehabilitációja Csornán című projekt vállalkozói szerződésének hatályba léptetése
61/2021. pm határozat idősek nappali ellátása szolgáltatás felfüggesztése
62/2021. pm határozat belterületi útfelújítást célzó pályázat benyújtása
62/2021. pm határozat melléklete
63/2021. pm határozat Nyugati fejlesztési terület (Rét utca mögötti ingatlanok) értékesítése
63/2021. pm határozat melléklete 1.
63/2021. pm határozat melléklete 2.
63/2021. pm határozat melléklete 3.
63/2021. pm határozat melléklete 4.
64/2021. pm határozat a Csorna 2812/17 hrsz-ú ingatlan értkesítésre kijelölése és értékesítése
64/2021. pm határozat melléklete 1.
64/2021. pm határozat melléklete 2.
64/2021. pm határozat melléklete 3.
65/2021. pm határozat ITS átfogó felülvizsgálatának elvégzésére szakértő kiválasztása_beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
66/2021. pm határozat HÉSZ módosítás_államigazgatási szervektől beérkezett vélemények elfogadása
67/2021. pm határozat csorna Város címere használatának engedélyezése
68/2021. pm határozat óvoda beíratási időszak meghatározása
70/2021. pm határozat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
71/2021. pm határozat a Csornai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
71/2021. pm határozat melléklete
72/2021. pm határozat a Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító Okiratának módosítása
72/2021. pm határozat melléklete
73/2021. pm határozat költségelvű lakás bérbeadásáról
74-76/2021. pm határozat önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelöléséről
77/2021. pm határozat a veszélyhelyzet ideje alatt lejáról lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításának elfogadása
78/2021. pm határozat lakásigénylés elutasítása
79/2021. pm határozat a 2021. április 1. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról
80/2021. pm határozat a helyi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattételi felhívás elfogadása
81/2021. pm határozat a rendezvényekkel kapcsolatban hozott 82/2020. (X. 29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
82/2021, (IV. 22.) pm határozat a 66/2021. (III. 10.) pm határozat módosítására
66/2021. (III. 10.) pm határozat egységes szerkezetben
83/2021. (IV. 23.) pm határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat "Hagyományőrző Roma Nap" című projekt előfinanszírozása
84/2021. (IV. 23.) pm határozat az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak elltásáról szóló beszámoló elfogadása
85/2021. (IV. 23.) a 2020. évi helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása
86/2021. (IV. 23.) pm határozat a Csornahő Kft beszámolójának elfogadására
 
87-90/2021. (IV. 23.) pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatására
91/2021. (IV. 23.) pm határozat a Csornahő Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására
91/2021. (IV. 23.) PM határozathoz melléklet
92/2021. (IV. 26.) pm határozat Rendőrség Napja és a Flórián Nap alkalmából történő jutalmazás
93/2021. (V. 4. ) pm határozat Visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás módosítása
93/2021. (V. 4.) PM határozathoz melléklet
93/2021. (V. 4.) PM határozathoz melléklet
94/2021. (V. 5.) pm határozat a Csorna Projekt Kft-vel kötendő, pénzeszköz átadási Megállapodás elfogadása
94/2021 .(V. 5.) PM határozat melléklete
95/2021. (V. 5.) pm határozat lakásigénylés elutasításáról
96/2021. (V. 5.) pm határozat befogadási kérelem elfogadásáról
97-104/2021. (V. 5.) pm határozatok lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
105/2021. (V. 10.) Csorna a digitális világban soft elem tárgyában beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
106-118/2021. (V. 19.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
119/2021. (V. 26.) Csorna Város Önkormányzata 2020. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
119/2021. (V. 26.) PM határozathoz 2020. évi belső ellenőrzési jelentés
120/2021. (V. 26.) PM határozat a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
120/2021. (V. 26.) PM határozathoz beszámoló
121/2021. (V. 26.) PM határozat mezei őrszolgálat 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
122/2021. (V. 26.) PM határozat a Vilmos Park Kft 2020. évi mérlegének megállapítása
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
123/2021. (V. 26.) PM határozat a Vilmos Park Kft. közterületi ellenőrzési beszámolójának elfogadásáról
124/2021. (V. 26.) PM határozat nevelési-oktatási intézmény engedélyezett csoportlétszámainak meghatározásáról
125/2021. (V. 26.) PM határozat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződések elfogadásáról
125/2021. (V. 26.) PM határozat 1. sz. melléklete
125/2021. (V. 26.) PM határozat 2. sz. melléklete
126/2021. (V. 26.) PM határozat az OTP Bank NYRT tulajodnában lévő Csorna, Soproni u. 58. fsz. 2. hrsz alatt lévő ingatlan egy részének megvásárlása
127/2021. (V. 31.) PM határozat visszafizetési kötlezettség nélküli pénzeszköz átadási megállapodás elfogadása
127/2021. (V. 31.) PM határozat melléklete
128/2021. (VI. 1.) PM határozat veszélyhelyzet alatt lejáró lakásbérleti jogviszony meghosszabbításának elfogadása
129-137/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásigénylések törlése
138/2021. (VI. 1.) PM határozat_befogadási kérelem elbírálása
139-140/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszonnyal összefüggő tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezése
141-143/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásigénylések elutasítása
144/2021. (VI. 9.) PM határozat_közterületfelügyelet létrehozásának előkészítése
145/2021. (VI. 9.) PM határozat_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
146/2021. (VI. 9.) PM határozat_ lakásigénylés törlése
147-160. (VI. 9.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
161/2021. (VI. 9.) PM határozat_Csorna, 2934. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
162/2021. (VI. 9.) PM határozat_visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás elfogadás a Vilmos Park Kft. részére
162/2021. (VI. 9.) PM határozat melléklete
163/2021. (VI. 9.) PM határozat visszafiz kötelezetts terhelt pénzeszkö átadási megáll elf Rábaköz-Sokoróalja Kft részére
163/2021. (VI. 9.) PM határozat melléklete
164-165/2021. (VI. 10.) PM határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
166/2021. (VI. 10.) PM határozat_Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetésére vonatkozó pályázat kiírása
167/2021. (VI. 10.) PM határozat_"Útfelújítás Csornán" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
168/2021. (VI. 10.) PM határozat_eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása
168/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
169/2021. (VI. 10.) PM határozat_eseti közbeszerzési terv elfogadása
169/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
170/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/17 hrsz-ú ingatlan megosztása
170/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
171/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/20 hrsz-ú ingaltan értékesítése
172/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/21 hrsz-ú ingatlan használatba adására
173/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna város településszerkezeti tervéről szóló határozat, valamint a HÉSZ-ről szóló önk rendelet módosításának elhatározása
174/2021. (VI. 10.) PM határozat_kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
174/2021. (VI. 10.) Pm határozat melléklete
175/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna Projekt Kft 2020. évi mérlegének megállapítása, az eredmény felosztása
175/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
176/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna Projekt Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyása
176/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
178/2021. (VI. 11.) PM határozat_a HÉSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása véleményezési szakaszát megelőző partnerségi egyeztetést lezáró döntés meghozatala

 

 

A dokumentum megnyitásához, letöltéséhez kérem kattintson a dokumentum címére.

 

 

Vissza

Kereső

 

Tájékoztatás ivóvízszolgáltatásról Civil Alap 2024. Baba-mama csomag újszülötteknek Választási információk Civil Alap 2023. Temető térkép Népszámlálás - 2022 Országgyűlési Választás 2022. és Országos Népszavazás 2022. Lakossági tájékoztatás - Optikai vezeték Térfigyelő kamerarendszer Légy önkéntes Koronavírus Tájékoztató online ügyintézésről Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása Önkormányzati Választás 2019 Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről. Iratkezelési szabályzat ADATVÉDELEM Pályázat - Civil Alap 2019. Országgyűlési választás - 2018 - OEVB határozatok Munkaterv Bursa Hungarica Pályázat Adatigénylési szabályzat Pályázat - Civil Alap 2017. Halálessettel kapcsolatos tájékozatás Közművelődési koncepció A szerv nyilvántartásai Helyi Esélyegyenlőségi Program Közútfejlesztési koncepció Szervezeti ábra Szervezeti és Működési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Alapítványok Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv Gazdálkodó Szervezetek Elérhetőségek A szerv vezetői Rendezési terv Döntéshozatal, ülések Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Egészségügy A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Közérdekű adatok igénylése Gazdálkodási adatok Katasztrófavédelmi tájékoztatók Népszavazás - 2016 - tájékoztató - GYIK Hatályos rendeletek Jegyzőkönyvek
Közadatkereső

 

Teljes méret (új ablakban)
Rábaközi Televízió