Közérdekű

Koronavírus tájékoztatók, rendeletek

Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről
Magyar Közlöny 2020. évi 42. szám - A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)
1/2020. pm. határozat Rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
2/2020. pm. határozat Az idősek napközi otthonának működésének felfüggesztése
3/2020. pm. határozat Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének felfüggesztése
4/2020. pm. határozat rendezvénytartási tilalom
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről, és esküvőszervezésről
5/2020. pm. határozat játszóterek használatának megtiltása
Tájékoztató - Háziorvosi ellátás
Tájékoztató - 70-év felettieknek
Lakóssági tájékoztatás - 2020.03.19. kt ülés elmaradása
6/2020. pm. határozat parkolási díjfizetés felfüggesztése
7/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
8/2020. pm. határozat intézmények étkezési nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapítása
9/2020. pm. határozat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
10/2020. pm. határozat az önkormányzat 2019.2024. évekre szóló fejlesztési koncepciójának elfogadása
11/2020. pm. határozat Csorna Város Önkormányzata és a Vilmos Park Kft. közti közszolgáltatási szerződés módosítása
12/2020. pm. határozat csornai termálfürdő üzemeltetése
13/2020. pm. határozat a felnőtt és gyermekkönyvtár belső felújítására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
14/2020. pm. határozat a Csorna, belterületi 208/6, 208/12 és a 208/13 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
15/2020. pm. határozat helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása
Felhívás - Önkéntesek jelentkezése
Felhívás - Felajánlások fogadása
Tájékoztató - Adományszámlával kapcsolatban
16/2020. pm. határozat piac működésének felfüggesztése
17/2020. pm. határozat háziorvosi és gyermekorvosi praxisok támogatása
Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
7/2020. pm rendelet  a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztató - MÁV-START Zrt. (COVID 19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet)
9/2020. pm. rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2020. pm. határozat Csornai Barnamező Megvalósításáért Konzorcium megszűntetése
19/2020. pm. határozat rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
20/2020. pm. határozat a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum részeként történő működésének véleményezéséről
21/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásának engedélyezése
22/2020. pm. határozat helyi elismerések javaslattételi határidejének meghosszabbítása
23/2020. pm. határozat helyi gazdaságélénkítést célzó döntések meghozatala
TÁJÉKOZTATÓ - Rendkívüli települési támogatás
10/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
11/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS!
Tájékoztató - anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
Polgármesteri tájékoztató - 2020. 04. 16.
12/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
Tájékoztató - orvosi rendelőbe való bejutás
Polgármesteri közlemény
13/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
24/2020. pm. határozat a bősárkányi fogászati alapellátás helyettesítésének engedélyezése
25/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Tájékoztató - fogyatékos személyek
26/2020. pm. határozat termálfürdő üzemeltetési pályázat elbírálása
14/2020. pm. rendelet nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja felfüggesztéséről
14/2020. (IV. 28.) PM rendelethez általános indokolás
Polgármesteri közlemény
27/2020. pm határozat a 9/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat visszavonása
28/2020. pm határozat a Soproni Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezése
15/2020. pm. rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket betöltött személyek általi látogatásáról
29/2020. pm. határozat a 2019 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató betegeinknek a járóbeteg szakellátás újraindításáról
30/2020. pm. határozat a termálfürdő üzemeltetése keretében elvégzendő feladatok ellátására egyszerű beszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala
31/2020. pm. határozat Klímastratégia beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
32/2020. pm. határozat Csornai Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett csoportlétszámainak meghatározása
Tájékoztató engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentéséről
Tájékoztatás a hivatali ügyintézés változásáról
34/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásáról szóló 21_2020_(IV. 6.) pm. határozat visszavonása
35/2020. pm. határozat a rendkívüli Bölcsődei és Óvodai szünet elrendeléséről szóló pm. határozat visszavonásáról
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
15/2020. (V. 6.) piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek általi látogatásáról hatályos 2020. május 26-tól
16/2020. (V. 25.) PM rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek ált látogatásáról szóló rend mód
36/2020. (V. 27.) a Vilmos Park Kft 2019 évi mérlegének megállapítására
37/2020 Csornahő Kft FB ügyrendjének jóváhagyása
38/2020 Csornahő Kft 2019 évi mérlegének megállapítása és az eredmény felosztása
39/2020 Csornahő Kft 2020 évi üzleti tervének jóváhagyása
40/2020. pm. határozat a Szociális lakásbérleti jogviszonyok meghosszabításáról
41/2020. pm. határozat a rendezvényekkel kapcsolatban hozott 55/2020. (VIII.13.) határozat felülvizsgálatáról szóló 82/2020. (X.29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
42/2020. pm. határozat kutyafuttató nyitvatartásáról
43/2020. pm. határozat orvos helyettesítése
44/2020. pm. határozat bizottsági hatáskörök gyakorlásáról
45/2020. pm. határozat jegyzői hatáskörök gyakorlásáról
46/2020. pm határozat a települési önkormányzatok számára illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
47/2020. pm határozat Közszolgáltatási Keretszerződés elfogadása a Csorna Projekt Kft-vel
48/2020. pm határozat a Csorna Projekt Kft SZMSZ, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
49/2020. pm határozat a Csorna Projekt Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadása és a Könyvvizsgáló, valamint a FB tagok díjazása
51/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
52-61/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
62/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszűnetése
63-65/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése
66/2020. pm határozat rendőkapitányság vezetője kinevezése tárgyában állásfoglalás
67/2020. pm határozat Csornai városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
68/2020. pm határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
69/2020. pm határozat befogadási kérelem elbírálása
70/2020. pm határozat Csorna Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
71/2020. pm határozat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terve 2020. évet érintő módosításának jóváhagyása
71/2020, pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
71/2020. pm határozat melléklete
72/2020. pm határozat a helyi adórendeletek 2021. évre vonatkozó módosításáról
73/2020. pm határozat településképi pályázat elbírálása
74/2020. pm határozat a képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
74/2020. pm határozat melléklete_képviselő-testület 2021. évi munkaterve
75/2020. pm határozat a Pannon-Víz Regionális Önkormnyzati Víziközmű Szolg és az önkormányzat által kötendő szerződések és megállapodások elfogadása
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
75/2020. pm határozat melléklete
76-84/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
85/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése
86-87/2020. pm határozatok bérlakásigénylés elutasítása
88/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
89/2020. pm határozat_fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása_kérelem elutasítása
90-92/2020. pm határozatok_önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelölése
93/2020. pm határozat_önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
94/2020. pm határozat Klímastratégia elfogadása
94/2020. pm határozathoz_Klímastratégia
95/2020. pm határozat Csorna Projekt Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
95/2020. pm határozathoz Csorna Projekt Kft. 2020. évi üzleti terve
96/2020. pm határozat Csorna Projekt Kft FB ügyrendjének jóváhagyása
96/2020. pm határozathoz Csorna Projekt Kft FB ügyrendje
 
2021.
1/2021. pm határozat visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás módosítása
1/2021. pm határozat melléklete
2/2021. pm határozat visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás elfogadásáról
3/2021. pm határozat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
4/2021. pm határozat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
5/2021. pm határozata folyószámlahitel igénylésre
6/2021. pm határozat az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
6/2021. pm határozat melléklete_együttműködési megállapodás
7/2021. pm határozat a HÉSZ módosítása tárgyáben beérkezett vélemények jóváhagyására
8/2021. pm határozat a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
9/2021. pm határozat az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
10/2021. pm határozat önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszűntetésére
11-14/2021. pm határozatok önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
15/2021. pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatására
16/2021. pm határozat támogatási kérelem elutasítására
17/2021. pm határozat pénzmaradvány korrekcióról
17/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 2. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 3 .sz. melléklete
17/2021. pm határozat 4. sz. melléklete
17/2021. pm határozat 5. sz. melléklete
18/2021. pm határozat Csorna Okosváros koncepció elfogadása
19/2021. pm határozat ITS felülvizsgálata
20/2021. pm határozat I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működése
20/2021. pm határozat melléklete
21/2021. pm határozat a Csorna, Soproni u. 61. II/3. sz. alatti költségelvű lakás bérbeadása
22-46/2021. pm határozatok önkormányzati bérlakásokon fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
47/2021. pm határozat önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony megszüntetése
48/2021. pm határozat önkormányzati bérlakás bérlője befogadási kérelmének elbírálása
49/2021. pm határozat a Vilmos Park Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyása
49/2021. pm határozathoz Vilmos Park Kft üzleti terve
49/2021. pm határozathoz Vilmos Park Kft üzelti terve
50/2021. pm határozat a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
50/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
50/2021. pm határozat 2. sz. melléklete
51/2021. pm határozat a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötlezettségének teljesítése
52/2021. pm határozat a polgármester 2021. évi szabadságtervének jóváhagyása
53/2021. pm határozat általános iskolai körzethatárok véleményezése
54/2021. pm határozat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
55/2021. pm határozat HÉSZ módosításának elhatározásáról
55/2021. pm határozat HÉSZ módosításának elhatározásáról egys. szerkezetben
56/2021. pm határozat Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének elfogadásáról
56/2021. pm határozat 1. sz. melléklete
57/2021. pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
58/2021. pm határozat az önkormányzat és a Vilmos Park Kft közti parkfenntartási vállalkozási szerződés módosítása
58/2021. pm határozathoz melléklet
59/2021. pm határozat a település szerkezeti terve módosításának elhatározása
60/2021. pm határozat Barnamezős területek rehabilitációja Csornán című projekt vállalkozói szerződésének hatályba léptetése
61/2021. pm határozat idősek nappali ellátása szolgáltatás felfüggesztése
62/2021. pm határozat belterületi útfelújítást célzó pályázat benyújtása
62/2021. pm határozat melléklete
63/2021. pm határozat Nyugati fejlesztési terület (Rét utca mögötti ingatlanok) értékesítése
63/2021. pm határozat melléklete 1.
63/2021. pm határozat melléklete 2.
63/2021. pm határozat melléklete 3.
63/2021. pm határozat melléklete 4.
64/2021. pm határozat a Csorna 2812/17 hrsz-ú ingatlan értkesítésre kijelölése és értékesítése
64/2021. pm határozat melléklete 1.
64/2021. pm határozat melléklete 2.
64/2021. pm határozat melléklete 3.
65/2021. pm határozat ITS átfogó felülvizsgálatának elvégzésére szakértő kiválasztása_beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
66/2021. pm határozat HÉSZ módosítás_államigazgatási szervektől beérkezett vélemények elfogadása
67/2021. pm határozat csorna Város címere használatának engedélyezése
68/2021. pm határozat óvoda beíratási időszak meghatározása
70/2021. pm határozat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
71/2021. pm határozat a Csornai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
71/2021. pm határozat melléklete
72/2021. pm határozat a Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító Okiratának módosítása
72/2021. pm határozat melléklete
73/2021. pm határozat költségelvű lakás bérbeadásáról
74-76/2021. pm határozat önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelöléséről
77/2021. pm határozat a veszélyhelyzet ideje alatt lejáról lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításának elfogadása
78/2021. pm határozat lakásigénylés elutasítása
79/2021. pm határozat a 2021. április 1. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról
80/2021. pm határozat a helyi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattételi felhívás elfogadása
81/2021. pm határozat a rendezvényekkel kapcsolatban hozott 82/2020. (X. 29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
82/2021, (IV. 22.) pm határozat a 66/2021. (III. 10.) pm határozat módosítására
66/2021. (III. 10.) pm határozat egységes szerkezetben
83/2021. (IV. 23.) pm határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat "Hagyományőrző Roma Nap" című projekt előfinanszírozása
84/2021. (IV. 23.) pm határozat az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak elltásáról szóló beszámoló elfogadása
85/2021. (IV. 23.) a 2020. évi helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása
86/2021. (IV. 23.) pm határozat a Csornahő Kft beszámolójának elfogadására
 
87-90/2021. (IV. 23.) pm határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatására
91/2021. (IV. 23.) pm határozat a Csornahő Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására
91/2021. (IV. 23.) PM határozathoz melléklet
92/2021. (IV. 26.) pm határozat Rendőrség Napja és a Flórián Nap alkalmából történő jutalmazás
93/2021. (V. 4. ) pm határozat Visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás módosítása
93/2021. (V. 4.) PM határozathoz melléklet
93/2021. (V. 4.) PM határozathoz melléklet
94/2021. (V. 5.) pm határozat a Csorna Projekt Kft-vel kötendő, pénzeszköz átadási Megállapodás elfogadása
94/2021 .(V. 5.) PM határozat melléklete
95/2021. (V. 5.) pm határozat lakásigénylés elutasításáról
96/2021. (V. 5.) pm határozat befogadási kérelem elfogadásáról
97-104/2021. (V. 5.) pm határozatok lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
105/2021. (V. 10.) Csorna a digitális világban soft elem tárgyában beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
106-118/2021. (V. 19.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
119/2021. (V. 26.) Csorna Város Önkormányzata 2020. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
119/2021. (V. 26.) PM határozathoz 2020. évi belső ellenőrzési jelentés
120/2021. (V. 26.) PM határozat a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
120/2021. (V. 26.) PM határozathoz beszámoló
121/2021. (V. 26.) PM határozat mezei őrszolgálat 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
122/2021. (V. 26.) PM határozat a Vilmos Park Kft 2020. évi mérlegének megállapítása
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
122/2021. (V. 26.) PM határozat melléklete
123/2021. (V. 26.) PM határozat a Vilmos Park Kft. közterületi ellenőrzési beszámolójának elfogadásáról
124/2021. (V. 26.) PM határozat nevelési-oktatási intézmény engedélyezett csoportlétszámainak meghatározásáról
125/2021. (V. 26.) PM határozat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződések elfogadásáról
125/2021. (V. 26.) PM határozat 1. sz. melléklete
125/2021. (V. 26.) PM határozat 2. sz. melléklete
126/2021. (V. 26.) PM határozat az OTP Bank NYRT tulajodnában lévő Csorna, Soproni u. 58. fsz. 2. hrsz alatt lévő ingatlan egy részének megvásárlása
127/2021. (V. 31.) PM határozat visszafizetési kötlezettség nélküli pénzeszköz átadási megállapodás elfogadása
127/2021. (V. 31.) PM határozat melléklete
128/2021. (VI. 1.) PM határozat veszélyhelyzet alatt lejáró lakásbérleti jogviszony meghosszabbításának elfogadása
129-137/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásigénylések törlése
138/2021. (VI. 1.) PM határozat_befogadási kérelem elbírálása
139-140/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszonnyal összefüggő tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezése
141-143/2021. (VI. 1.) PM határozatok_lakásigénylések elutasítása
144/2021. (VI. 9.) PM határozat_közterületfelügyelet létrehozásának előkészítése
145/2021. (VI. 9.) PM határozat_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
146/2021. (VI. 9.) PM határozat_ lakásigénylés törlése
147-160. (VI. 9.) PM határozatok_lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
161/2021. (VI. 9.) PM határozat_Csorna, 2934. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
162/2021. (VI. 9.) PM határozat_visszafizetési kötelezettséggel terhelt pénzeszköz átadási megállapodás elfogadás a Vilmos Park Kft. részére
162/2021. (VI. 9.) PM határozat melléklete
163/2021. (VI. 9.) PM határozat visszafiz kötelezetts terhelt pénzeszkö átadási megáll elf Rábaköz-Sokoróalja Kft részére
163/2021. (VI. 9.) PM határozat melléklete
164-165/2021. (VI. 10.) PM határozat fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása
166/2021. (VI. 10.) PM határozat_Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetésére vonatkozó pályázat kiírása
167/2021. (VI. 10.) PM határozat_"Útfelújítás Csornán" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
168/2021. (VI. 10.) PM határozat_eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása
168/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
169/2021. (VI. 10.) PM határozat_eseti közbeszerzési terv elfogadása
169/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
170/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/17 hrsz-ú ingatlan megosztása
170/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
171/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/20 hrsz-ú ingaltan értékesítése
172/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna 2812/21 hrsz-ú ingatlan használatba adására
173/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna város településszerkezeti tervéről szóló határozat, valamint a HÉSZ-ről szóló önk rendelet módosításának elhatározása
174/2021. (VI. 10.) PM határozat_kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
174/2021. (VI. 10.) Pm határozat melléklete
175/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna Projekt Kft 2020. évi mérlegének megállapítása, az eredmény felosztása
175/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
176/2021. (VI. 10.) PM határozat_Csorna Projekt Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyása
176/2021. (VI. 10.) PM határozat melléklete
178/2021. (VI. 11.) PM határozat_a HÉSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása véleményezési szakaszát megelőző partnerségi egyeztetést lezáró döntés meghozatala

 

 

A dokumentum megnyitásához, letöltéséhez kérem kattintson a dokumentum címére.

 

 

Vissza