Ügyintézés

Hivatali szakterületek

2.1/A. Polgármesteri Kabinet

E kabinethez tartozik:

 • a polgármester
 • az alpolgármester
 • a sajtó- és közművelődési ügyintéző
 • a polgármesteri titkársági ügyintéző

A polgármesteri kabinet fő feladata a polgármester és az alpolgármester munkájának közvetlen támogatása; a hivatal irányításával járó operatív feladatok ellátása; az önkormányzati kapcsolatok és kommunikáció kialakítása, ápolása és az önkormányzat működéséhez kapcsolódó szükséges média-nyilvánosság biztosítása; az önkormányzat arculatának meghatározása és közvetítése; az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, ápolása.

2.1/B. Jegyzői Kabinet

E kabinethez tartozik:

 • a jegyző
 • az aljegyző
 • a jegyzői referens

A jegyzői kabinet általános feladata a hivatal szakmai vezetése, a képviselő-testület működéséhez, a döntés-előkészítéshez és döntéshozatalhoz kapcsolódó általános, máshova nem sorolt feladatok ellátása; hivatalvezetési és –működtetési belső normák és működési keretek és szabályrendszer meghatározása; általános hivatali működési szakmai iránymutatások kidolgozása; hivatásetikai szabályok belső kialakítása és alkalmazása.

Gazdasági Kabinet

2.2.1. Pénzügyi-gazdasági szakterület

E szakterülethez tartoznak:

 • a pénzügyi ügyintézők (5 fő)
 • a pénztáros (1 fő)
 • a gazdasági ügyintéző (1 fő)
 • intézmény-felügyeleti ügyintéző (1 fő)
 • tárulási ügyintéző (1 fő )

A gazdasági kabinetvezetőt költségvetési kérdésekben a költségvetési szakterület vezető jogosult képviselni. E beosztás nem minősül vezetői beosztásnak. A beosztást betöltő köztisztviselő jogosult költségvetési szakterület vezető cím használatára. A költségvetési szakterület vezető költségvetési, gazdálkodási szakmai kérdésekben -a gazdasági kabinetvezető-helyettes tudomásul vétele mellett- jogosult nyilatkozni  a gazdasági kabinetvezető helyett. 

2.2.2. Vagyongazdálkodási és Városfejlesztési szakterület

E szakterülethez tartoznak

 • a műszaki ügyintéző (1 fő)
 • a beszerzési-közbeszerzési ügyintéző (1 fő)
 • a lakásügyi ügyintéző (1 fő)
 • a városüzemeltetési ügyintéző (1 fő)
 • beruházási ügyintéző (1 fő)

 A Gazdasági Kabinet vezetőjének helyettese a vagyongazdálkodási és városfejlesztési szakterületről kerül kinevezésre. A kabinetvezető-helyettesi beosztásban dolgozó köztisztviselő, egyúttal ügyintéző is, e beosztás nem függetlenített. A gazdasági kabinetvezető-helyettes költségvetési, gazdálkodási szakmai kérdésekben csak a költségvetési szakterület vezetőjének egyetértésével nyilatkozhat a gazdasági kabinetvezető helyett. 

 

.4. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Kabinetjének főbb feladatai:

A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatai:

 • ellátja a képviselő-testület munkatervének megfelelően a kabinet feladatkörébe tartozó testületi előterjesztések készítésével kapcsolatos feladatokat,
 • gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések (rendeletek, beszámolók, tájékoztatók, döntést igénylő ügyek) szakmai előkészítéséről, a testületi döntések végrehajtásának megszervezéséről,
 • ellátja a Gazdálkodási szakterület működésével összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat, gondoskodik a képviselő-testület által e bizottságokra és a  polgármesterre átruházott önkormányzati ügyek és önkormányzati hatósági ügyek   döntésre való előkészítéséről, a döntések végrehajtásáról.

 

A tisztségviselők munkájának segítése:

 • a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat és hatáskörébe tartozó – általuk meghatározott ügyek – döntésre való előkészítése,
 • jegyzői elrendelés alapján belső és külső törvényességi vizsgálatokban való részvétel.

 

Szervezési feladatok:

 • igény szerint segítséget nyújt a képviselők munkájához,
 • végzi a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos, az önkormányzati SZMSZ-ben és az együttműködési megállapodásban az osztály számára meghatározott feladatokat,
 • végzi a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásával, valamint a Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Társulással kapcsolatos koordináló feladatokat.

 

Gazdálkodási feladatok

 • Végzi az önkormányzat költségvetésével, a pénzellátással, az önkormányzat gazdálkodásával, a címzett- és céltámogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik az önkormányzati beruházásokkal és felújításokkal, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végzésében, együttműködik a Humán Kabinet érintett szakterületével az e tárgyban hozandó testületi döntések szakmai előkészítésében.
 •  Ellátja az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek szervezési, előirányzat felhasználási, előirányzat módosítási, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a pénzforgalommal, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos számviteli feladatok végrehajtásával kapcsolatos fenntartói irányítási feladatokat – az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi, szociális és gyermekjóléti intézmények kivételével.
 • Végzi a b) pontban meghatározott feladatokat a hivatalra kiterjedően. Ennek keretében:
 • vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat,
 • nyilvántartja és beszedi a bevételeket,
 • nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási megbízásokat, a szerződésszegésből eredő kintlévőségek beszedéséről gondoskodik, illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkezők felé,
 • kezeli az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit, az egyéb elkülönített számlákat, végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat,
 • végzi a Hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket a megbízási és tiszteletdíjakkal, a kiküldetési, utazási, élelmezési költségeivel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 • ellátja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó forgatásával kapcsolatos feladatokat,
 • koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak, információs jelentéseinek összeállítását és továbbítja a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága felé,
 • összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, előkészíti a képviselő-testület erre vonatkozó rendelet-tervezetét,
 • előkészíti az önkormányzat évközi és éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, előkészíti a képviselő-testület erre vonatkozó rendelet-tervezetét,
 • a Polgármesteri Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben előterjesztéseket készít a képviselő-testület elé és véleményezi a társosztály pénzügyi kihatású előterjesztését,
 • közreműködik a központilag kezelt cél- és címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében,
 • végzi a szociális támogatások pénzügyi lebonyolítását, nyilvántartását,
 • igény esetén segítséget nyújt az önkormányzat által fenntartott intézmények szerződés kötésénél,
 • a vagyonrendelet előírásainak megfelelően ellátja az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti csoportosítását, folyamatosan végzi az ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatokat, vezeti a vagyonkatasztert, végzi az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást,
 • elrendelés alapján eseti jellegű gazdasági-pénzügyi ellenőrzéseket végez.
 • Végzi a b) pontban meghatározott feladatokat az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi, valamint a Csorna Térségi Gyermekjóléti és Gondozási Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményekre kiterjedően, az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint.

 

Intézményfelügyeleti feladatok

 • ellátja az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és nevelési intézmények fenntartói irányításával, törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
 • koordinálja a közművelődési és nevelési intézmények munkáját,
 • törvényességi felügyeletet gyakorol a művelődési és nevelési intézmények tevékenysége felett, szakmai ellenőrzésüket megszervezi,
 • véleményezi a művelődési és nevelési intézmények működési szabályzatait, előkészíti azokat fenntartói jóváhagyásra,
 • végzi az egészségügyi alapellátás szervezésével, működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 • ellátja a képviselő-testület, a bizottságok által nyújtott támogatások döntésre való előkészítésével, szerződéskötéssel és elszámoltatással kapcsolatos feladatokat.    

 

Figyelemmel kíséri a CSORNAHŐ Kft. tevékenységét, a vagyonnal való gazdálkodását, árképzését.

 

Közreműködik a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok ellátásában.

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 • az önkormányzat gazdasági és humán programjára alapozva közreműködik a vagyonnal való gazdálkodás irányelveinek kidolgozásában, ennek figyelembe vételével elkészíti az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet, ennek elfogadását, módosítását követően végzi az önkormányzati vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az önkormányzati vagyon értékesítésével, bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat, döntés után gondoskodik ezek végrehajtásáról,
 • ellátja a nem lakáscélú helyiségek, valamint a lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatok,
 • gondoskodik az önkormányzati intézmények használatában lévő törzsvagyonra vonatkozó, a vagyonrendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzéséről,
 • kezdeményezi az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából szükséges döntések meghozatalát,
 • gondoskodik az önkormányzati vagyon védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • megbízás alapján képviseli az önkormányzatot az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok közgyűlésén,

 

Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok:

 • előzetes célszerűségi vizsgálatot végez, megvalósíthatósági tanulmányokat készíttet,
 • ellátja az önkormányzati beruházásokkal és felújításokkal, egyszerű beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatait, az e tárgyban hozandó polgármesteri és testületi döntések szakmai előkészítése során együttműködik az érintett szakterületekkel,
 • elkészíti a feladatkörét érintően megjelenő pályázatokat és közreműködik a címzett és céltámogatási pályázatok, valamint az európai uniós pályázatok összeállításában.

 

Városüzemeltetési feladatok:

 • végzi az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági és egyéb földterületek haszonbérbe adásával, továbbá a közterület foglalással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a közterület-használati szerződéseket,
 • végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak és nem lakás célú helyiségeknek a tulajdonosi kötelezettségből önkormányzatra háruló feladatait,
 • ellátja a munkavédelemmel, tűzvédelemmel, valamint a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az önkormányzati utakon a következő útkezelői feladatokat: közterület-felbontási engedélyek kiadása, közútkezelői hozzájárulások, szakvélemények kiadása, behajtási engedélyek kiadása,
 • gondoskodik az utak hó-eltakarításáról és síktalanításáról, a forgalmi renddel kapcsolatos feladatok (építés kivételével), közúti jelzőtáblák kihelyezése (az útépítéssel együtt kihelyezett jelzőtáblák kivételével), baleseti adatok nyilvántartásának vezetése, útkezelők közötti egyeztetés,
 • ellátja a helyi vízgazdálkodási feladatokat a beruházások, építések kivételével,
 • ellátja a közvilágítással kapcsolatos feladatokat,
 • véleményezi az idegenforgalmi célú fejlesztéseket,
 •   végzi a települési folyékony és szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával összefüggő feladatokat, 
 • ellátja a mezőőri szolgálat feladatait,
 • végzi a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 • ellátja a kommunális igazgatási feladatokat (parkosított zöldterületek fenntartása, csapadékvíz-elvezető rendszer lakossági köztisztasági feladatainak elvégeztetése),
 • előkészíti a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítását,
 • önkormányzati tulajdonú természeti értékek megóvása.

 

 1. a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok ellátásában.
 2. Közreműködik jegyzői elrendelés alapján belső és külső törvényességi vizsgálatban.

 

Humán Kabinet

2.1.1 Hatósági szakterület

E szakterülethez tartoznak

 • az anyakönyvvezető (1 fő)
 • a szociális ügyintéző (1 fő)
 • az ipari-kereskedelmi ügyintéző (1 fő)
 • a hatóság ügyintéző (1 fő)
 • az építéshatósági ügyintézők (3 fő)

2.1.2. Titkársági szakterület

E szakterülethez tartoznak

 • a titkársági ügyintéző (1 fő)
 • a testületi ügyintéző (1 fő)
 • a humánpolitikai ügyintéző (1 fő)
 • a hivatalsegéd (2 fő)

2.1.3. Adóigazgatási szakterület

E szakterülethez tartoznak

 • az adóigazgatási ügyintézők (4 fő)

A Humán Kabinet vezetőjének helyettese az adóigazgatási szakterületről kerül kinevezésre.. A kabinetvezető-helyettesi beosztásban dolgozó köztisztviselő, egyúttal ügyintéző is, e beosztás nem függetlenített.

 

2.3. A Polgármesteri Hivatal Humán Kabinetjeinek főbb feladatai:

 

TITKÁSÁGI SZAKTERÜLET

 

A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatai:

 • a képviselő-testület munkájával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok, a testületi ülések előkészítése, szervezése, a testületi ülések meghívójának elkészítése, a képviselő-testületi munkaterv, előterjesztések előkészítése, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések egyeztetése, a jegyző megbízásából az előterjesztések törvényességi szempontú felülvizsgálata,
 • az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, a hivatal szervezeti és működési szabályzatának előkészítése és ezek folyamatos karbantartása,
 • a más szakterület feladatkörébe nem tartozó önkormányzati rendeletek, beszámolók elkészítése,
 • a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság működésével összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása,
 • közreműködik a Gazdasági Bizottság elé kerülő vagyoni tárgyú előterjesztések készítésében, meghívás esetén részt vesz a bizottság ülésein, gondoskodik a képviselő-testület által a bizottságra átruházott – az osztály feladatkörébe tartozó – önkormányzati ügyek és önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítéséről, a döntések végrehajtásáról.
 • Helyi Elismerések Adományozását Előkészítő Bizottság működésével összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása,
 • a bizottságok munkájának koordinálása, segítése, a bizottsági jegyzőkönyvek törvényességi felülvizsgálata,
 • a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére történő megküldése,
 • az önkormányzati rendeletek nyilvántartása,
 • a képviselő-testületi határozatok nyilvántartása, nyilvánosságának biztosítása.

A tisztségviselők munkájának segítése:

 • a polgármester, az alpolgármester, a jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli feltételek biztosítása,
 • a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó – általuk meghatározott ügyek – döntésre való előkészítése,
 • a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása,
 • a jegyzői elrendelés alapján belső és külső törvényességi vizsgálatokban való részvétel.

Szervezési feladatok:

 • a tisztségviselők, a képviselő-testület, valamint a bizottságok közötti koordináció,
 • a települési nemzetiségi önkormányzat tevékenységének adminisztrációs segítése,
 • az egyes osztályok közötti munkakapcsolatok szervezése, koordinálása, a képviselők munkájának segítése,
 • választási és népszavazási feladatok szervezése,
 • bírósági ülnökök jelölésével kapcsolatos feladatok,
 • nemzeti, önkormányzati jelképekkel kapcsolatos feladatok,
 • közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenységet koordinálása,
 • a civil szervezetek közművelődési munkájának segítése és koordinálása,
 • az egyházak és a Polgármesteri Hivatal közötti koordinációs feladatok szervezése,
 • kapcsolat tartás a testneveléssel és sporttal összefüggő önkormányzati feladatok koordinálását végző szervezettel,
 • rendezvények előkészítése, szervezése,
 • szakmai kiadványok beszerzése.

Személyzeti feladatok:

 • ellátja a hivatali köztisztviselőkkel, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ személyzeti és munkaügyi feladatait,
 • a polgármester és a jegyző munkáltatói jogköréből fakadó döntések előkészítése, végrehajtása,
 • a személyzeti adatok, nyilvántartások, vagyonnyilatkozatok kezelése,
 • a hivatali dolgozók továbbképzésének tervezése és szervezése

 

Ellátja a Hivatal iktatási, ügyirat kezelési feladatait, működteti a hivatal irattárát.

 

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási feladatok előkészítését és végrehajtását, ideértve:

 • Ptk.-ból eredő feladatok,
 • anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok,
 • fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladatok,
 • a szervezett bűnözéssel kapcsolatos feladatok,
 • egyes tűzvédelmi hatósági feladatok,
 • tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatok,
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok és hatáskörök,
 • állampolgársági esküt megelőző hatósági és szervezési feladatok,
 • állategészségügyi és állattartással kapcsolatos feladatok,
 • telepengedélyezési eljárás lefolytatása,
 • üzletek, vendéglátó egységek működési engedélyezése,
 • kereskedelmi, vendéglátó engedélyekkel, a kereskedelmi szálláshelyekkel, fizetővendéglátással kapcsolatos egyéb feladatok,  
 • földművelésügyi igazgatási,
 • talált tárgyak kezelése,
 • más hatóságtól érkező hirdetmények közzététele,
 • a vízügyi, környezetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi feladatokat,
 • a környezetvédelmi hatósági engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat.

 

Ellátja továbbá az alábbi hatósági ügyeket:

 • a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatok előkészítését és végrehajtását, úgymint:
 • gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok,
 • szociális törvényből adódó feladatok,
 • a gyermek és ifjúságvédelmi, a szociális és egészségügyi intézményekkel való együttműködési feladatokat, 
 • a lakbértámogatással kapcsolatos feladatokat.

 

Az építéshatósági feladatok:

 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatokat,
 • az önkormányzati főépítésszel együttműködve részt vesz a városfejlesztéssel, településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • vezeti az építésügyi műszaki nyilvántartásokat.

 

ADÓIGAZGATÁSI SZAKTERÜLET

Adóval kapcsolatos feladatok

 • ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket, gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,
 • biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,
 • intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket,
 • előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,
 • tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,
 • ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,
 • ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,
 • az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,
 • ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,
 • intézi a más hatóság által kimutatott tartozások nyilvántartásával, behajtásával kapcsolatos feladatokat.

 

Vissza