Ügyintézés

Szociális szolgáltatások

Tájékoztató a szociális szolgáltatásokról

A szociális  támogatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. ( II. 17.) önkormányzati rendelete szabályozza.  

 A támogatások kérelemre adhatók. A kérelmek elsősorban a polgármesteri hivatalban nyújthatók be, illetve postán adhatók fel, de az ügyek intézésében segítséget nyújtanak a családsegítő és gyermekjóléti központ családgondozói.

Minden támogatási formához kérőlapot biztosítunk, melyen pontosan felsorolásra kerül, hogy mit kell csatolni benyújtáskor. A kérelmek megtalálhatóak a város honlapján www.csorna.hu de a kérelmeket interneten benyújtani nem lehet.

 • Gyermekekhez kapcsolódó támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( 1997. évi. XXXI.tv. 79.§-20/A §)

Célja: annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különböző kedvezmények igénybevételére.  ( gyermekétkeztetés,térítésmentes tankönyvtámogatás, évi 2 alkalommal Erzsébet utalvány július és november)

A kedvezményre való jogosultsága annak a gyermeknek áll fenn, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem:

 • gyermekét egyedül nevelő , vagy tartósan beteg , illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelők esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjlegkisebb összegének 140 %-át (2016. 39.900.- ft)
 • családban élők esetében a 130 %át (2016. 37.050.-ft-ot.

A vagyoni helyzetet vizsgálni kell.

Egy évre állapítható meg.

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/ 2015.(II.17.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatások

Települési támogatás

II . Rendszeres pénzbeli támogatások:

1/ Ápolási támogatás

 Az ápolási támogatás a  18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző nagykorú személy támogatása.

 Ápolási támogatásra jogosult az a személy, aki:

a) állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását ápolását végzi,

b) az ápolt Ptk 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, a jegyes kivételével és

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át( 2016. 71250.- ft)

Az ápolási támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. (2016: 23.600 ft)

2/ Gyógyszertámogatás

 A gyógyszertámogatás a települési támogatás  gyógyszerkiadások viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott ellátása.

  Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában  az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

 • a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének175 %-át,( 2016:43.750 ft)
 • egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
  250 %- át ( 71.250.-ft és

a kérelem benyújtását megelőző három naptári hónapban a háziorvos által igazolt, vényre kiváltott - gyógyszertár által beárazott -  gyógyszerek, kérelmező által térített díjának  havi átlagos költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élők esetében a 20 %-át (5.700.-ft) , egyedül élő személy esetén a 15 %-át ( 4.275.- ft)  meghaladja

A gyógyszertámogatás havi összege, amennyiben a kérelmező egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) 200%-át nem haladja meg legalább 2.000 forint, de legfeljebb 5.000 forint,

b) 200%-át eléri, de nem haladja meg a 250%-át legalább 1.000 forint, de legfeljebb 3.000 forint között állapítható meg, a gyógyszerköltség figyelembe vételével.

 A támogatás hat hónapos időtartamra állapítandó meg.

III. Nem rendszeres pénzbeli ellátások

  Rendkívüli települési támogatás

 A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint  időszakosan vagy tartósan  létfenntartási gondokkal küzdő személynek, családnak rendkívüli települési támogatás adható.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg:

a)családban élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

      165 %-át, ( 47.025.- ft)

b)   egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 57.000.- ft)

Évi egy alkalommal kivételesen indokolt esetben  jövedelmére és vagyonára tekintet nélkül  rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre számított havi jövedelme meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket de létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

IV. Természetbeni ellátások

  1/  Helyi lakásfenntartási támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez helyi lakásfenntartási   támogatás  nyújtható.

A támogatás adható :

 • lakbérhez, albérleti díjhoz,
 • lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
 • távhő- szolgáltatási díjhoz,
 • közös költséghez,
 • víz és csatornadíjhoz,
 • szemétszállítási díjhoz,
 • villanyáram díjához,
 • gázfogyasztás díjához,

A támogatás havonta a szolgáltatók felé kerül utalásra.

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %.át ,

A támogatás havi összege: 3500.- ft, és tárgyévre lehet megállapítani.

 

2/ Adósságkezelési szolgáltatás

 

A  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére adósságkezelési szolgáltatás nyújtható. A támogatás  azon szociálisan rászorult  család    vagy személy részére nyújtható, akinek:

 • az adóssága meghaladja a ötvenezer forintot és az adósságok valamelyikénél fennálló tartozásalegalább 6 havi, vagy
 • közüzemi tartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták valamint,
 • vállalja az adósság és amegállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

A szolgáltatás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, és ugyanazon személy 24 hónapon belül nem vonható be a támogatásra.

A támogatásba bevonható maximális tartozás 200.000.-ft lehet, és a támogatás mértéke nem haladhatja meg a bevont adósság 75 %-át.

 

Támogatásra az az igénylő jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított havi   jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-  át( 2016. évben 47.025.- ft) , egyedül élő esetén a 250 %-át( 71.250.- ft)

A támogatást 3 hónapos együttműködési szakasz előzi meg. 

3/  Köztemetés

haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének kell gondoskodni azon elhunyt személy közköltségen történő temetéséről,

    a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

    b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

V. Egyéb támogatások

Az önkormányzat  különböző jogszabályok alapján a hagyományos segélyezés

( települési támogatás ) mellett az alábbi támogatások megállapítását is végzi:  

1/  lakbértámogatás

  lakbértámogatás önálló ellátásként nyújtható azon bérlőnek, akinek :

       a) egyedül élő személy esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori      

           legkisebb összegének 250 %,-át,

       b) két személyes háztartásban élő személy esetén a háztartás egy fogyasztási egységre  

           jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

       c) három személyes háztartásban élő személy esetén a háztartás egy fogyasztási egységre  

           jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át,

       d) négy személyes háztartásban élő személy esetén a háztartás egy  fogyasztási 

           egységre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

           150 %-át,

      e) öt, illetve ezt meghaladó tagú háztartásban élő személy esetén a háztartás egy

          fogyasztási egységre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

          összegének 90 %-át

      nem haladja meg.

A lakbértámogatást tárgyévre lehet megállapítani, a támogatás mértéke  havi 1.000,- forint.

 

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem ápolási támogatás megállapítására
Kérelem gyógyszertámogatásra
Kérelem helyi lakásfenntartási támogatásra
Kérelem rendkívüli települési támogatásra
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem A lap és B LAP
munkáltatói igazolás jövedelemről

 

 

Vissza